Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler I/S SindCare en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan I/S SindCare behandler, anvender og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
I/S SindCare indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:

- Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

- Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.

- Udarbejdelse af lægeerklæringer.

- Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv..

- Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

- Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.

- Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

- Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.

- Afregningsformål.

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:

- Dokumentationspligt

- Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

- Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, at hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.

- Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.

- Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

- Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

- Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

- Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
Hvis vi finder behov for det, vil vi med dit samtykke i nogle tilfælde indsamle personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

- Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn
til et aktuelt behandlingsforløb

- Der videregives oplysninger til andre myndigheder: kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

- Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces).

- Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

- Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

- Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til Region Nordjylland.

- Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.

- Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

- Ved afsendelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.

- I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Overblik over patientsaftaler med sundhedsvæsnet
Som udgangspunkt videregives info om dine bookede aftaler til Sundhedsstyrelsen. Disse data anvendes i Sundhedsstyrelsens digitale løsning “sundhed.dk”, der bl.a. giver dig overblik over alle dine bookede after på tværs af sundhedssektoren. Disse data kan tilgås af sundhedsprofessionelle, der har dig i behandligt, og pårørende med fuldmagt.

Hvis du ikke ønsker at disse data videregives til sundhed.dk kan du kontakte sundhed.dk’s support på tlf. 44 22 20 80, eller skrive til info@sundhed.dk.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger.
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

- Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

- Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

- Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§20-23 samt sundhedsloven.

- Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.

- Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til Region Nordjylland efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.

- Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

- Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

- Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.

- Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

- Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

- Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandler
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Vores databehandlere er p.t.:
- EG Danmark A/S
- REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum
10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

I/S SindCare
Maryla Tuszewska og Bartosz Tuszewski
Strømgade 8, 2. sal
9800 Hjørring

TLF. 98 90 19 78 (mellem kl. 10 og 12)

Træffetider

Telefonisk kontakt:
man - tor kl. 10:00-12:00

Privatlivspolitik

©​ I/S Sindcare 2022